1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

راهنمای دسترسی به مقالات

بمنظور دسترسی به مقالات موجود در سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ، از محیط خارج از دانشگاه  می بایست به طریق توضیح داده شده در فایل زیر به اینترنت متصل شوید

شماره دانشجویی نام کاربری شما می باشد و کد الکترونیکی که سیستم ،همراه شماره دانشجویی به شما داده است همان بارکد پشت کارت دانشجویی شما خواهد بود که در اینجا کلمه عبور می باشد  .

دانشجو ورودی جدید : اگر بار کد پشت کارت دانشجویی را می خواهید با کد ملی و کد رهگیری وارد ابن   شوید در آنجا شماره دانشجویی و این بار کد را خواهید دید که رمز ورود به پورتال لینک دانشجویی هم بود.

راهنمای دسترسی به مقالات