1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

راهنمای تنظیمات وایرلس

ارتباط به سیستم وایرلس در پردیس بین الملل با نام های (ferdowsi*1 ,WiFi-fum) قابل دسترس می باشد.در این نو ع ارتباط نیازی به تنظیمات اولیه نمی باشد.

برای ارتباط به WiFi-Fum یا Ferdowsi*1 کلمه عبور ferdowsi را وارد نمایید.

در این مرحله تنها به سایت  FTp.um.ac.ir قابل دسترس می باشد.

برای استفاده از سایت های داخلی دانشگاه و اینترنت فایل WiFi-ibsngdialer را اجرا نمایید.

این فایل از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد  ftp://ftp.um.ac.ir/Internet Download & FTP Tools/IBSngDialer/WiFi-IBSngDialer.exe

سپس فایل را اجرا نموده ،در قسمت username ،شماره دانشجویی و در قسمت پسورد بارکد دانشجویی می باشد.

wifi.pic