رشته های کارشناسی ارشد

شیوه آموزش

عنوان رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد

ردیف

آموزشی

زبان و ادبیّات فارسی

مجموعه زبان فارسی

1

آموزشی - پژوهشی

مترجمی زبان و ادبیات عربی

مجموعه زبان عربی

2

آموزشی - پژوهشی

زبان و ادبیات عربی

3

آموزشی - پژوهشی

زبان شناسی همگانی

مجموعه زبان شناسی

4

آموزشی - پژوهشی

مترجمی زبان انگلیسی

مجموعه زبان انگلیسی

5

آموزشی - پژوهشی

آموزش زبان انگلیسی

6

آموزشی - پژوهشی

مدیریت امور شهری

مجموعه جغرافیا

7

آموزشی - پژوهشی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

8

آموزشی - پژوهشی

جغرافیا سیاسی

9

آموزشی - پژوهشی

تاریخ تشیع

مجموعه تاریخ

10

آموزشی - پژوهشی

تاریخ ایران باستان

11

آموزشی - پژوهشی

تاریخ ایران اسلامی

12

آموزشی - پژوهشی

مدیریت صنعتی – گرایش تولید

مجموعه مدیریت

13

آموزشی - پژوهشی

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

14

آموزشی - پژوهشی

مدیریت اجرایی

15

آموزشی - پژوهشی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

اقتصاد

16

آموزشی - پژوهشی

اقتصاد انرژی

17

آموزشی - پژوهشی

علوم اقتصادی

18

آموزشی - پژوهشی

علوم سیاسی

مجموعه علوم سیاسی

19

آموزشی - پژوهشی

روابط بین الملل

20

آموزشی - پژوهشی

حقوق جزا و جرم شناسی

مجموعه حقوق

 

21

آموزشی - پژوهشی

حقوق خصوصی

22

آموزشی - پژوهشی

حسابداری

حسابداری

23

آموزشی - پژوهشی

پترولوژي

مجموعه زمین شناسی

24

آموزشی - پژوهشی

چينه شناسي و فسيل شناسي زمین شناسی

25

آموزشی - پژوهشی

تكتونيك

26

آموزشی - پژوهشی

زمين شناسي مهندسي

27

آموزشی - پژوهشی

زمين شناسي زيست محيطي

28

آموزشی - پژوهشی

رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

29

آموزشی - پژوهشی

شیمی فیزیک

مجموعه شیمی

30

آموزشی

شیمی آلی

31

آموزشی

شیمی تجزیه

32

آموزشی

شیمی معدنی

33

آموزشی

زیست شناسی - بیوشیمی

34

آموزشی - پژوهشی

حالت جامد

مجموعه فیزیک

35

آموزشی

ذرات بنیادی

36

آموزشی - پژوهشی

مهندسي مواد - گرايش شناسايي و انتخاب مواد

مجموعه مهندسی

37

آموزشی - پژوهشی

مهندسی شیمی - گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیندها

38

آموزشی

مهندسی شیمی   - گرایش جداسازی و پدیده های انتقال

39

آموزشی - پژوهشی

مهندسی عمران   - راه و ترابری

40

آموزشی - پژوهشی

مهندسی عمران - سازه

41

آموزشی - پژوهشی

مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی

42

آموزشی - پژوهشی

مهندسی عمران - مهندسی آب

43

آموزشی - پژوهشی

مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست

44

آموزشی - پژوهشی

مهندسی عمران - خاک و پی

45

آموزشی - پژوهشی

مهندسی عمران - مدیریت ساخت

46

آموزشی - پژوهشی

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

47

آموزشی - پژوهشی

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

48

آموزشی

مهندسی صنایع

49

آموزشی - پژوهشی

ماشین های کشاورزی   - مکانیزاسیون کشاورزی

مجموعه کشاورزی

50

آموزشی - پژوهشی

اقتصاد کشاورزی -   مدیریت و تولید محصولات کشاورزی

51

آموزشی - پژوهشی

اقتصاد کشاورزی - گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

52

آموزشی - پژوهشی

مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی

53

آموزشی - پژوهشی

مهندسی آب - منابع آب

54

آموزشی - پژوهشی

هواشناسی کشاورزی

55

آموزشی - پژوهشی

علوم باغبانی - میوه کاری

56

آموزشی - پژوهشی

علوم باغبانی - سبزی کاری

57

آموزشی - پژوهشی

علوم و صنایع غذایی

58

آموزشی - پژوهشی

ریاضی محض - آنالیز

مجموعه ریاضی

59

آموزشی - پژوهشی

ریاضی محض - جبر

60

آموزشی - پژوهشی

ریاضی محض - هندسه

61

آموزشی - پژوهشی

ریاضی کاربردی (کلیه گرایش ها)

62

آموزشی - پژوهشی

آمار اقتصادی - اجتماعی

63

آموزشی - پژوهشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی   - رفتار حرکتی

مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

64

آموزشی - پژوهشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی   - فیزیولوژی ورزشی

65

آموزشی - پژوهشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

66

آموزشی - پژوهشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی   - مدیریت و برنامه ریزی ورزشی (جدید)

67

آموزشی - پژوهشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی   - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

68

آموزشی - پژوهشی

روانشناسی بالینی

مجموعه علوم تربیتی

70

آموزشی

آموزش مجازی   - مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

آموزش مجازی

71

آموزشی

آموزش مجازی   - مدیریت فناوری اطلاعات

72

آموزشی

آموزش مجازی   - مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات

73

آموزشی

آموزش مجازی – آموزش زبان انگلیسی

74

آموزشی

آموزش مجازی   - مترجمی زبان انگلیسی

75

آموزشی - پژوهشی

مرتعداری (جدید)

منابع طبیعی و محیط زیست

76

آموزشی - پژوهشی

بیوشیمی بالینی (جدید)

دامپزشکی

77

آموزشی - پژوهشی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی (جدید)

مجموعه الهیات و معارف اسلامی

78