1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

شرایط و مدارک لازم برای انتقال

شرایط انتقال از دانشگاه های خارج از کشور به دانشگاه فردوسی مشهد-پردیس بین الملل

 1. معتبر بودن دانشگاه مبداء از نظر اداره کل امور دانش آموختگان وزارت
 2. نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مقرارت آموزشی وزارت و خدمت وظیفه عمومی
 3. نداشتن بیش از یک سال وقفهی تحصیلی در زمان تسلیم تقاضا
 4. دارا بودن مدرک تحصیلی مقاطع قبلی مورد تایید مراجع ذی صلاح
 5. در صورتی که مدارک مقاطع قبلی( کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد) در خارج از کشور اخذ شده باشند، باید توسط اداره کل امور د انش آموختگان وزارت ارزشیابی گردد.
 6. دوره های کارشناسی ارشد: گذراندن حداقل 6 واحد درس اصلی(غیر از واحد های جبرانی) با میانگین حداقل 14 از 20 یا معادل آن.
 7. دوره دکتری تخصصی: ثبت نام و اشتغال به تحصیل حداقل دو نیمسال تحصیلی به صورت حضوری یا نیمه حضوری در دانشگاه مبداء و دارا بودن گزارش پیشرفت تحصیلی

 

مدارک لازم:

 1. تصویر مدارک تحصیلی دانشگاه مبداء:
  1. برای مقطع کارشناسی ارشد: گواهی ثبت نام و اشتغال به تحصیل و اتمام حداقل یک نیمسال تحصیلی بصورت حضوری در دانشگاه مبدا، کارنامه و کد نمرات(تعیین کننده ارزش نمرات یا ارزیابی دانشگاه از واحد های اخذ شده دانشجو) که از طرف دانشگاه مبدا در خارج از کشور در سر یرگ رسمی و با مهر و امضای دانشگاه صادر گردیده و به تایید سفارت و یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد.
  2. برای دانشجویان مقطع دکتری: گواهی حضور، ثبت نام و اشتغال به تحصیل حداقل دو نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبدا و گزارش استاد راهنما مبنی بر میزان پیشرفت تحصیلی و موضوع رساله دانشجو که به تایید سفارت و یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد.
 2. تصویر مدارک معتبر همه مقاطع تحصیلی دانشگاهی قبلی(چنانچه مدارک مذکور در خارج از کشور اخذ شده باشند،باید در اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم ارزشیابی شده باشد)
 3. تصویر صفحات گذرنامه( شامل صفحات دارای مشخصات، صفحات دارای ویزای تحصیل و مهر ورود و خروج ایران و کشور محل تحصیل در زمان تحصیل که تعیین کننده زمان و میزان حضور دانشجو در آن کشور باشد)
 4. تصویر شناسنامه و کارت ملی
 5. تصویر مدارک دال بر وضعیت نظام وظیفه(مخصوص آقایان)

حال با در دست داشتن مدارک فوق، وارد قسمت نحوه درخواست انتقال شده و مدارک را تکمیل نمایید.