1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی پردیس بین الملل


1-نیمسال اول 95-96
1-انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب                                                     از  95/6/6             لغایت   95/6/16 
انتخاب واحد در سه روز اول از ساعت 9 آغاز می شود.
( روز اول ورودی های 91 و ماقبل )
(روز دوم ورودی های 92 و ماقبل )
(روز سوم به بعد کلیه ورودی ها )
آغاز نیمسال تحصیلی                                                                                                             95/6/20

2- حذف واضافه الکترونیکی تحت وب                                                  از  95/6/27           تا پایان      95/6/29 
3- حذف تکدرس                                                                                    95/6/30                       تا پایان      95/10/1
4-ارزیابی دروس                                                                                   از  95/10/2           تا پایان    95/10/14
5-پایان کلاسها                                                                                           94/10/8
6- امتحانات                                                                                             از  95/10/15          تا پایان    95/10/28 
7- مهلت دفاع از پایان نامه/ رساله                                                                       95/11/30
2-نیمسال دوم 95-96
1- انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب                                                    از  95/10/4          تا پایان     95/11/5
انتخاب واحد در سه روز اول از ساعت 9 آغاز خواهد شد.
( روز اول ورودی های 91 وماقبل )
( روز دوم ورودی های 92 وماقبل )
( روز سوم به بعد کلیه ورودی ها )
آغاز نیمسال تحصیلی                                                                                          95/11/9 

2- حذف واضافه الکترونیکی تحت وب                                                  از 95/11/16        تا پایان    95/11/18 
3- حذف تکدرس                                                                                   95/11/19                      تا پایان      96/3/4
4-ارزیابی دروس                                                                                 از  96/3/5          تا پایان     96/3/16
5-پایان کلاسها                                                                                          96/3/10 
6- امتحانات                                                                                         از  96/3/117           تا پایان      96/3/30 
7- مهلت دفاع از پایان نامه/ رساله                                                                   96/6/31

  •  در روزهای جمعه وتعطیلات رسمی امتحان برگزار نمی شود.
  •  انتخاب واحد حضوری تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.
  •  عدم انتخاب واحد در بازه قانونی انصراف از تحصیل تلقی می شود(در کلیه مقاطع).

معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه