فرم های آموزشی و پژوهشی

فرایند اخذ مجوز جهت شرکت در آزمون جامع

فرایند اخذ مجوز دفاع از پایان نامه ارشد و رساله دکتری

فرم تقاضاي دفاع از رساله دکتری 

فرم تقاضای برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاده رساله دکتری

 -فرم مراحل امور انجام بعد از دفاع پایان نامه

فرم تسويه حساب دانشجو با گروه آموزشي جهت ارائه به حسابداري پرديس بين الملل 

-فرم اعلام مفقودی کارت دانشجوئی

- فرم انجام امور پژوهشی ویژه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

 - فرم انجام امور پژوهشی ویژه دانشجویان دوره  دکتری

-فرم تقاضای ازریابی جامع دکتری(با آزمون کتبی و شفاهی)

-فرم ارزیابی جامع دکتری(با ارائه مقاله)

-صورت جلسه ارزیابی جامع دکتری (با آزمون کتبی و شفاهی)

-صورت جلسه دفاع از پیشنهاده دکتری

-فرم طرح پیشنهادی پایان نامه دکتری

-فرم تقاضای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

- فرم طرح پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد

-فرم تعهد نامه

 -فرم چکیده

-فرمabstract

-فرم ترک تحصیل

-درخواست بازپرداخت هزینه های طرح پژوهشی شماره3

 

-فرم تعهد مالی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 93 و بعد از آن

-فرم تعهد مالی ویژه دانشجویان مقطع دکتری ورودی 93 و بعد از آن

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با اداره آموزش پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد تماس حاصل نمایید.

شماره تماس 38804339-38804335-38804331

طرح پیشنهادی پایان نامه دکتری