آیین نامه ها

        مشروطی منجر به اخراج آموزشی

        فرایند انجام امور منتهی به فارغ التحصیلی و صدور گواهینامه پایان تحصیلی

      -نحوه انتخاب واحد و کنترل آن

       -   نحوه انتخاب دروس در زمان انتخاب واحد

       -   قابل توجه تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی(موضوع مهم انتخاب واحد و تمدید سنوات)

    -آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد

 

     -آیین نامه آموزشی دوره دکتری (ph.D )

     -آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته(95-94)