راهنمای پرداخت

برای سهولت در نحوه پرداخت شهریه ،دانشجویان می توانند از طریق پورتال دانشجویی خود اقدام به پرداخت شهریه نمایند.

 

راهنمای پرداخت الکترونیکی

 

 پرداخت نقدی

بانک صادرات

شماره حساب 0208811336001

واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

بانک تجارت

شماره حساب 425098985

واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

 

پرداخت الکترونیکی