مراحل انجام امور پژوهشی توسط دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی

1ـ دریافت فرم انتخاب استاد راهنما در ابتدای نیمسال دوم تحصیلی، تکمیل فرم و ارائه آن به اداره آموزش پردیس

ـ در حال حاضر این فرم از بخش چاپ و تکثیر پردیس مستقر در ساختمان شماره 2 قابل دریافت است.

ـ بزودی فرم مربوط به هر رشته گرایش روی سایت پردیس  قرار خواهد گرفت و دانشجویان در نیمسال دوم تحصیلی خویش می توانند فرم مربوطه را دانلود، پرینت، تکمیل و سپس ارائه نمایند.

2ـ ارسال فرم های انتخاب استاد راهنما به دانشکده مربوطه: پس از تحویل فرم توسط کلیه دانشجویان مورد نظر، فرم ها توسط اداره آموزش پردیس، جهت بررسی و تعیین استاد راهنمای هر یک از دانشجویان، برای کمیته تخصصی مربوطه ارسال خواهد شد.

3 ـ عودت فرم ها به اداره آموزش پردیس توسط کمیته تخصصی مربوطه همراه با اعلام اساتید راهنما

4 ـ تایید اساتید راهنما ی تعیین شده توسط پردیس

ـ در حال حاضر مراتب تایید اساتید راهنما توسط پردیس بین الملل به کمیته تخصصی مربوطه اعلام می گردد.

ـ بزودی ترتیبی اتخاذ خواهد شد که مشخصات استاد راهنمای هر یک از دانشجویان از طریق پورتال دانشجویی به اطلاع ایشان رسانده شود.

5 ـ ضروری است که دانشجویان ضمن مراجعه به استاد راهنما نسبت به تعیین موضوع و پیگیری امور تا تایید موضوع، به شیوه جاری در گروه و دانشکده مربوطه، اقدام نمایند.

ویژه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد:

6 ـ فرم پیشنهاده: پس از تایید عنوان پایان نامه، دانشجو می بایست فرم پیشنهاده را تکمیل، پرینت، امضاء نموده و پس از امضاء توسط استاد یا اساتید راهنما، فرم را جهت تایید نهایی به کمیته تخصصی پردیس بین الملل، مستقر در دانشکده مربوطه، تحویل نماید.

ـ فرم از طریق لینک مقابل قابل دریافت میباشد(دریافت فرم)

ـ ضروری است دانشجو پیگیری نماید تا فرم پس از تایید در کمیته تخصصی به پردیس بین الملل ارسال گردد.

ـ پس از بررسی فرم پیشنهاده در اداره آموزش پردیس بین الملل و در صورت کامل بودن نسبت به ثبت آن اقدام و طی یک ابلاغیه، مراتب تایید و ثبت فرم پیشنهاده به اطلاع دانشجوی مربوطه رسانده خواهد شد.

ویژه دانشجویان دوره دکتری:

6 ـ فرم پیشنهاده: بر اساس آئین نامه مربوطه، دانشجوی دوره دکتری در نیمسال سوم تحصیلی نسبت به تکمیل فرم پیشنهاده و پیگیری تا تایید آن در کمیته تخصصی پردیس بین الملل اقدام می نماید.

ـ فرم از طریق لینک مقابل دریافت میباشد( دریافت فرم)

7 ـ فرم های مربوط به امتحان جامع:

الف ـ فرم درخواست برگزاری امتحان جامع: بعد از اتمام دروس مرحله آموزشی، دانشجو ضمن تکمیل فرم درخواست برگزاری امتحان جامع، آزمون کتبی و شفاهی، نسبت به پیگیری تا وصول فرم مزبور در پردیس بین الملل اقدام خواهد نمود. ( این فرم، پیوست شماره 1 قابل دانلود  می باشد.)

ب ـ فرم درخواست معافیت از امتحان جامع با ارائه مقاله : در صورت داشتن شرایط لازم، بر اساس آئین نامه مربوطه دستور العمل اجرایی معافیت از ارزیابی جامع(فایل دانلود)، دانشجو این فرم را تکمیل و همراه با مدارک مورد نیاز، و پس از تایید توسط استاد راهنما و نیز کمیته تخصصی پردیس بین الملل، نسبت به پیگیری تا وصول فرم مزبور در پردیس بین الملل اقدام خواهد نمود. ( این فرم، پیوست شماره 2 قابل دانلود می باشد.)