1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی پردیس بین الملل


1-نیمسال اول 97-96
1-انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب                                                     از  96/6/11             لغایت   96/6/21
انتخاب واحد در سه روز اول از ساعت 9 آغاز می شود.
( روز اول ورودی های 93 و ماقبل )
(روز دوم ورودی های 94 و ماقبل )
(روز سوم به بعد کلیه ورودی ها )
آغاز نیمسال تحصیلی                                                                                                             96/6/25

2- حذف واضافه الکترونیکی تحت وب                                                  از  96/7/1           تا پایان      96/7/3
3- حذف تکدرس                                                                             از       96/7/4        تا پایان    96/10/6                    
4-ارزیابی دروس                                                                                   از  96/10/7           تا پایان    96/10/19
5-پایان کلاسها                                                                                           96/10/13
6- امتحانات                                                                                             از  96/10/20       تا پایان    96/11/3
7- مهلت دفاع از پایان نامه/ رساله                                                                 96/11/30
2-نیمسال دوم 97-96
1- انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب                                                    از  96/10/19          تا پایان     96/11/5
انتخاب واحد در سه روز اول از ساعت 12 آغاز خواهد شد.
( روز اول ورودی های 93 وماقبل )
( روز دوم ورودی های 94 وماقبل )
( روز سوم به بعد کلیه ورودی ها )
آغاز نیمسال تحصیلی                                                                                          96/11/14

2- حذف واضافه الکترونیکی تحت وب                                                  از 96/11/23        تا پایان    96/11/25
3- حذف تکدرس                                                                               از  96/11/26       تا پایان      97/3/9
4-ارزیابی دروس                                                                              از  97/3/10         تا پایان     96/3/21
5-پایان کلاسها                                                                                      97/3/16
6- امتحانات                                                                                     از  97/3/22         تا پایان      97/4/5
7- مهلت دفاع از پایان نامه/ رساله                                                      97/6/31            

  •  در روزهای جمعه وتعطیلات رسمی امتحان برگزار نمی شود.
  •  انتخاب واحد حضوری تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.
  •  عدم انتخاب واحد در بازه قانونی انصراف از تحصیل تلقی می شود(در کلیه مقاطع).

معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه