1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

مراحل انجام امور پژوهشی توسط دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی

1ـ دریافت فرم انتخاب استاد راهنما در ابتدای نیمسال دوم تحصیلی، تکمیل فرم و ارائه آن به اداره آموزش پردیس

ـ در حال حاضر این فرم از بخش چاپ و تکثیر پردیس مستقر در ساختمان شماره 2 قابل دریافت است.

ـ بزودی فرم مربوط به هر رشته گرایش روی سایت پردیس  قرار خواهد گرفت و دانشجویان در نیمسال دوم تحصیلی خویش می توانند فرم مربوطه را دانلود، پرینت، تکمیل و سپس ارائه نمایند.

2ـ ارسال فرم های انتخاب استاد راهنما به دانشکده مربوطه: پس از تحویل فرم توسط کلیه دانشجویان مورد نظر، فرم ها توسط اداره آموزش پردیس، جهت بررسی و تعیین استاد راهنمای هر یک از دانشجویان، برای کمیته تخصصی مربوطه ارسال خواهد شد.

3 ـ عودت فرم ها به اداره آموزش پردیس توسط کمیته تخصصی مربوطه همراه با اعلام اساتید راهنما

4 ـ تایید اساتید راهنما ی تعیین شده توسط پردیس

ـ در حال حاضر مراتب تایید اساتید راهنما توسط پردیس بین الملل به کمیته تخصصی مربوطه اعلام می گردد.

ـ بزودی ترتیبی اتخاذ خواهد شد که مشخصات استاد راهنمای هر یک از دانشجویان از طریق پورتال دانشجویی به اطلاع ایشان رسانده شود.

5 ـ ضروری است که دانشجویان ضمن مراجعه به استاد راهنما نسبت به تعیین موضوع و پیگیری امور تا تایید موضوع، به شیوه جاری در گروه و دانشکده مربوطه، اقدام نمایند.

ویژه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد:

6 ـ فرم پیشنهاده: پس از تایید عنوان پایان نامه، دانشجو می بایست فرم پیشنهاده را تکمیل، پرینت، امضاء نموده و پس از امضاء توسط استاد یا اساتید راهنما، فرم را جهت تایید نهایی به کمیته تخصصی پردیس بین الملل، مستقر در دانشکده مربوطه، تحویل نماید.

ـ فرم از طریق لینک مقابل قابل دریافت میباشد(دریافت فرم)

ـ ضروری است دانشجو پیگیری نماید تا فرم پس از تایید در کمیته تخصصی به پردیس بین الملل ارسال گردد.

ـ پس از بررسی فرم پیشنهاده در اداره آموزش پردیس بین الملل و در صورت کامل بودن نسبت به ثبت آن اقدام و طی یک ابلاغیه، مراتب تایید و ثبت فرم پیشنهاده به اطلاع دانشجوی مربوطه رسانده خواهد شد.

ویژه دانشجویان دوره دکتری:

6 ـ فرم پیشنهاده: بر اساس آئین نامه مربوطه، دانشجوی دوره دکتری در نیمسال سوم تحصیلی نسبت به تکمیل فرم پیشنهاده و پیگیری تا تایید آن در کمیته تخصصی پردیس بین الملل اقدام می نماید.

ـ فرم از طریق لینک مقابل دریافت میباشد( دریافت فرم)

7 ـ فرم های مربوط به امتحان جامع:

الف ـ فرم درخواست برگزاری امتحان جامع: بعد از اتمام دروس مرحله آموزشی، دانشجو ضمن تکمیل فرم درخواست برگزاری امتحان جامع، آزمون کتبی و شفاهی، نسبت به پیگیری تا وصول فرم مزبور در پردیس بین الملل اقدام خواهد نمود. ( این فرم، پیوست شماره 1 قابل دانلود  می باشد.)

ب ـ فرم درخواست معافیت از امتحان جامع با ارائه مقاله : در صورت داشتن شرایط لازم، بر اساس آئین نامه مربوطه دستور العمل اجرایی معافیت از ارزیابی جامع(فایل دانلود)، دانشجو این فرم را تکمیل و همراه با مدارک مورد نیاز، و پس از تایید توسط استاد راهنما و نیز کمیته تخصصی پردیس بین الملل، نسبت به پیگیری تا وصول فرم مزبور در پردیس بین الملل اقدام خواهد نمود. ( این فرم، پیوست شماره 2 قابل دانلود می باشد.)