1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

شهریه سال تحصیلی  91-1390

شهریه پایان نامه 

هر واحد

(به ریال)      

شهریه متغیر (دروس اصلی دوره) 

هر واحد (به ریال) 

شهریه متغیر (دروس پیش نیاز) 

هر واحد (به ریال)      

شهریه ثابت 

    (به ریال)      

مقطع  

عملی

آزمایشگاهی      

نظری      

عملی

آزمایشگاهی      

نظری 

3,150,000 

2,850,000 

1,850,000

1,150,000

900,000

13.800.000

کارشناسی ارشد      

4,150,000

4,450,000 

3,450,000

2,850,000

1,850,000
 

23,800,000 

دکتری      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شهریه آموزش مجازی سال تحصیلی  91-1390

شهریه متغیر

هر واحد (به ریال)      

شهریه ثابت 

(به ریال)      

مقطع  

950,000 

7,000,000

 کارشناسی ارشد- گروه آموزشی علوم انسانی- آموزش محور  

 

1,250,000 

9,000,000 

 کارشناسی ارشد- گروه آموزشی علوم پایه، فنی مهندسی – آموزش محور