جدول شهریه های تحصیلی

شیوه نامه پرداخت شهریه 

دانشجو باید نسبت به پرداخت بدهی ترم پیشین خود اقدام نماید(پنجاه درصد بدهی ترم قبل)(ورودی های 93 و ماقبل آن)

دانشجو باید به پرداخت شهریه ثابت خود اقدام نماید(هفتاد و پنج درصد شهریه ثابت)(ورودی های 93 و ما قبل آن)

 

جدول شهریه های تحصیلی پردیس بین الملل
شهریه سال تحصیلی 91-90
شهریه سال تحصیلی 92-91
شهریه سال تحصیلی 93-92
شهریه سال تحصیلی 94-93 
 شهریه سال تحصیلی 95-94
 شهریه سال تحصیلی 96-95

شهریه سال تحصیلی 97-96