1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

شهریه سال94-93

شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه ، غذا ،بيمه و ... می باشد

 

شهریه علي الحساب هر نیمسال بصورت زیر می باشد و پس از تصويب هيأت امناء قطعي خواهد شد

 

علی الحساب شهریه یک ترم سال تحصیلی سال 94-93

پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی

شهریه پایان نامه 

هر واحد

(به ریال)      

شهریه متغیر (دروس اصلی دوره) 

هر واحد (به ریال) 

شهریه متغیر (دروس پیش نیاز) 

هر واحد (به ریال)      

شهریه ثابت 

    (به ریال)      

 

 

مقطع  

عملی

آزمایشگاهی      

نظری      

عملی

آزمایشگاهی      

نظری 

5,500,000 

4,250,000 

2,750,000 

2,500,000 

2,000,000 

30,000,000

 

کارشناسی ارشد      

7,000,000

0

5,500,000

4,500,000

2,750,000

37,500,000

علوم انسانی

 

دکتری 
 

8,750,000

8,000,000 

6,000,000 

4,500,000 

2,750,000 

40,000,000 

سایر رشته ها

دکتری     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

علی الحساب شهریه یک ترم تحصیلی دوره های آموزش مجازی سال تحصیلی سال 94-93

پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی


شهریه متغیر

هر واحد (به ریال)      

شهریه ثابت 

 (به ریال)      

مقطع  

1,500,000 

 10,000,000

 کارشناسی ارشد- گروه آموزشی علوم انسانی- آموزش محور  

 

2,000,000 

12,000,000 

 کارشناسی ارشد- گروه آموزشی علوم پایه، فنی مهندسی – آموزش محور