1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فرایند اخذ مجوز جهت شرکت در آزمون جامع

فرایند اخذ مجوز جهت شرکت در آزمون جامع

دانشجویان دکتری پس از گذراندن کلیه دروس دوره و ثبت کلیه نمرات درسی در کارنامه در صورتی که معدل کل آنها 16 و بالاتر از 16 باشد می‌توانند در آزمون جامع شرکت نمایند. در این خصوص ضروری است نسبت به اخذ مجوز شرکت در آزمون جامع به شرح زیر اقدام نمایند:

1-     دانلود  فرم تقاضاي ارزيابي جامع دكتري (با آزمون كتبي و شفاهي).

2-    تکمیل و امضای فرم توسط استاد محترم راهنما، مدير محترم گروه آموزشي و رئيس محترم كميته تخصصي دانشکده مربوطه.

3-    مراجعه حضوری دانشجو جهت بررسي وضعيت آموزشي به واحد آموزش پرديس (نبش رضاي 23) .

4-    پس از بررسي در صورتي كه دانشجو شرايط لازم را داشت از طريق مكاتبه اتوماسيوني، مجوز شركت در آزمون براي گروه آموزشي مربوطه توسط واحد آموزش ارسال مي‌شود.

5-    در صورتي كه دانشجو مشكل آموزشي داشت، دانشجو جهت رفع مشكل آموزشي راهنمايي شده و پس از رفع مشكل آموزشي، مجوز شركت در آزمون براي گروه آموزشي مربوطه توسط واحد آموزش ارسال مي‌شود.

6-    ضروری است دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون، حداقل 20 روز قبل از برگزاری امتحان جامع نسبت به گرفتن  مجوز  شرکت در آزمون اقدام نمایند.

یادآوری

· طبق آیین نامه آموزشی دانشگاه فردوسی، در صورت عدم قبولی در اولین ارزیابی جامع، دانشجو حداکثر باید تا پایان نیمسال بعد در ارزیابی جامع دوم شرکت کند و در صورت قبولی، دوره را ادامه دهد و در غیر اینصورت از ادامه در  دوره دکتری محروم خواهد شد.

· دانشجویانی که بیش از دوبار آزمون جامع را انتخاب واحد نموده اند و یا بیش از دو بار در آزمون جامع شرکت نموده و نمره قبولی را نیاورده اند،  طبق آیین نامه از ادامه تحصیل محروم هستند.

· دانشجويان پرديس پس از اخذ مجوز شركت در آزمون جامع از واحد پردیس، حق شرکت در امتحان جامع را دارند. لذا  در صورتي كه دانشجو مجوز شركت در آزمون جامع را نداشته باشد،  قبولي نامبرده در آزمون جامع، كان لم يكن تلقي مي گردد.

واحد آموزش پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی