فرایندهای آموزشی

فرایند اخذ مجوز دفاع از پایان‌نامه ارشد و رساله دکتری

 فرایند اخذ مجوز جهت شرکت در آزمون جامع

فرایند  انجام امور آموزشی مربوط به فارغ التحصیلی