1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

شهریه 97-96

  966

شهریه تحصیلی سال 96-95

 

تبصره1: شهریه متغیر هر سال حداکثر تا 15 درصد نسبت به سال قبل افزایش می یابد.

تبصره 2: شهریه ثابت تا پایان تحصیل آنان ثابت بوده و تغییر نخواهد کرد.

شهریه مقطع  دکتری پردیس  ورودیهای سال تحصیلی 96-95  (مبالغ به ریال)

شهریه متغیر  هر واحد

 پایان نامه

شهریه متغیر هر واحد درسی

(دروس اصلی دوره)

شهریه متغیر هر واحد درسی

(دروس پیش نیاز  )

شهریه ثابت

هر نیمسال

دوره

عملی-آزمایشگاهی

نظری

عملی-آزمایشگاهی

نظری

9,660,000

0

7,590,000

6,210,000

3,795,000

51,750,000

علوم انسانی

دکتری 

12,075,000

11,040,000

8,280,000

6,210,000

3,795,000

55,200,000

سایر رشته ها

دکتری      

شهریه مقطع کارشناسی ارشد  پردیس  ورودیهای سال تحصیلی 96-95  (مبالغ به ریال)

شهریه متغیر  هر واحد

 پایان نامه

شهریه متغیر هر واحد درسی

(دروس اصلی دوره)

شهریه متغیر هر واحد درسی

(دروس پیش نیاز  )

شهریه ثابت

هر نیمسال

دوره

عملی -آزمایشگاهی

نظری

عملی -آزمایشگاهی

نظری

7,590,000

5,865,000

3,795,000

3,450,000

2,760,000

41,400,000

کارشناسی ارشد

شهریه مقطع کارشناسی ارشد  مجازی  پردیس  ورودیهای سال تحصیلی 96-95  (مبالغ به ریال)

 

شهریه  متغیر

هر واحد درسی

شهریه ثابت هر نیمسال

دوره

 
 

2,070,000

13,800,000

      کارشناسی ارشد علوم انسانی- آموزش محور

 

2,760,000

16,560,000

کارشناسی ارشد علوم پایه و فنی مهندسی- آموزش محور

 

شهریه سال94-93

شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه ، غذا ،بيمه و ... می باشد

 

شهریه علي الحساب هر نیمسال بصورت زیر می باشد و پس از تصويب هيأت امناء قطعي خواهد شد

 

علی الحساب شهریه یک ترم سال تحصیلی سال 94-93

پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی

شهریه پایان نامه 

هر واحد

(به ریال)      

شهریه متغیر (دروس اصلی دوره) 

هر واحد (به ریال) 

شهریه متغیر (دروس پیش نیاز) 

هر واحد (به ریال)      

شهریه ثابت 

    (به ریال)      

 

 

مقطع  

عملی

آزمایشگاهی      

نظری      

عملی

آزمایشگاهی      

نظری 

5,500,000 

4,250,000 

2,750,000 

2,500,000 

2,000,000 

30,000,000

 

کارشناسی ارشد      

7,000,000

0

5,500,000

4,500,000

2,750,000

37,500,000

علوم انسانی

 

دکتری 
 

8,750,000

8,000,000 

6,000,000 

4,500,000 

2,750,000 

40,000,000 

سایر رشته ها

دکتری     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

علی الحساب شهریه یک ترم تحصیلی دوره های آموزش مجازی سال تحصیلی سال 94-93

پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی


شهریه متغیر

هر واحد (به ریال)      

شهریه ثابت 

 (به ریال)      

مقطع  

1,500,000 

 10,000,000

 کارشناسی ارشد- گروه آموزشی علوم انسانی- آموزش محور  

 

2,000,000 

12,000,000 

 کارشناسی ارشد- گروه آموزشی علوم پایه، فنی مهندسی – آموزش محور  

 
 
 
 
  
 

 

تبصره1: شهریه متغیر ورودیهای 95-94  در هر سال تحصیلی به میزان 20 درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش می یابد.

تبصره 2: شهریه ثابت ورودیهای سال 95-94 تا پایان تحصیل آنان ثابت بوده و تغییر نخواهد کرد.

شهریه مقطع  دکتری پردیس  ورودیهای سال تحصیلی 95-94  (مبالغ به ریال)

شهریه متغیر  هر واحد

 پایان نامه

شهریه متغیر هر واحد درسی

(دروس اصلی دوره)

شهریه متغیر هر واحد درسی

(دروس پیش نیاز  )

شهریه ثابت

هر نیمسال

دوره

عملی-آزمایشگاهی

نظری

عملی-آزمایشگاهی

نظری

8,400,000

0

6,600,000

5,400,000

3,300,000

45,000,000

علوم انسانی

دکتری 

10,500,000

9,600,000

7,200,000

5,400,000

3,300,000

48,000,000

سایر رشته ها

دکتری      

شهریه مقطع کارشناسی ارشد  پردیس  ورودیهای سال تحصیلی 95-94  (مبالغ به ریال)

شهریه متغیر  هر واحد

 پایان نامه

شهریه متغیر هر واحد درسی

(دروس اصلی دوره)

شهریه متغیر هر واحد درسی

(دروس پیش نیاز  )

شهریه ثابت

هر نیمسال

دوره

عملی -آزمایشگاهی

نظری

عملی -آزمایشگاهی

نظری

6,600,000

5,100,000

3,300,000

3,000,000

2,400,000

36,000,000

کارشناسی ارشد

شهریه مقطع کارشناسی ارشد  مجازی  پردیس  ورودیهای سال تحصیلی 95-94  (مبالغ به ریال)

 

شهریه  متغیر

هر واحد درسی

شهریه ثابت هر نیمسال

دوره

 
 

1,800,000

12,000,000

      کارشناسی ارشد علوم انسانی- آموزش محور

 

2,400,000

14,400,000

کارشناسی ارشد علوم پایه و فنی مهندسی- آموزش محور

 

شیوه نامه دریافت شهریه و هزینه­ های آموزشی دانشجویان  ایرانی پردیس بین ­الملل

دانشگاه فردوسی مشهد

 

   1-  شهریه شامل دو بخش ثابت و متغیر است که میزان آن با توجه به رشته تحصیلی و نوع دروس(نظری-آزمایشگاهی- کارگاهی و یا دروس اصلی- پیش نیاز) براساس مصوبه هیات امناء دانشگاه تعیین می­شود.

2.   دانشجو در موقع ثبت نام اولیه و ثبت نام برای هر نیمسال تحصیلی(که معمولاً حدود یک ماه قبل از شروع آن نیمسال است) براساس تقویم آموزشیو علی الحساب شهریهرا (که از طریق حسابداری اعلام می­شود) را پرداخت می­کند.

 3.    در صورتی که تخفیفی بابت شهریه شامل دانشجویان بشود ، این تخفیف پس از تصویب  هیات امنا دانشگاه در کارنامه مالی دانشجویان اعمال میگردد

4.       شهریه متغیر پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد براساس اولین ترم انتخاب واحد دانشجو دریافت می شود و برای نیمسال های بعد در صورتی که دانشجو هیچ واحد آموزشی نداشته باشد، فقط شهریه ثابت دریافت خواهد شد.دفاع از پایان نامه منوط به تسویه کامل خواهدبود

5.       شهریه متغیر رساله دانشجویان دوره دکتری براساس اولین ترم انتخاب واحد دانشجو حداکثر در چهار نیمسال تحصیلی با تعداد واحدهای یکسان دریافت خواهد شد. برای نیمسال های بعد در صورتی که دانشجو هیچ واحد آموزشی نداشته باشد، موظف است شهریه ثابت را پرداخت نماید.  دفاع از رساله منوط به تسویه کامل خواهدبود.

6.     برای دانشجویان کارشناسی ارشد ، درصورت وجود ترم های سنواتی ودرصورتیکه دانشجو کلیه دروس وپایان نامه خود را تا پایان نیمسال چهارم انتخاب نموده باشد:

1-6  در صورت فارغ التحصیل شدن در ترم پنجم:  شهریه ثابت بصورت روز شمار وبا همان مبلغ شهریه ورودی خود تسویه خواهد شد.

2-6  در صورت فارغ التحصیل شدن در ترم ششم:  شهریه ثابت بصورت روز شمار وبراساس مبلغ شهریه ورودی همان سال جدید(نه سال ورودی دانشجو) تسویه خواهد شد.

7-در صورت انصراف، حذف ترم و یا اخراج دانشجو  در هر یک از مراحل تحصیل و به هر دلیل در فاصله کمتر از 15 روز پس از شروع ترم ( براساس تقویم آموزشی واحد) شهریه ثابت کسر و پس از این تاریخ دانشجو موظف به تسویه حساب شهریه کامل (ثابت و متغیر) براساس انتخاب واحد ترم خواهد بود.

8-دانشجو موظف است تا یک ماه قبل از شروع امتحانات پایان ترم نسبت به تسویه حساب قطعی شهریه ترم اقدام نماید. در غیر این صورت حساب سیستم آموزشی دانشجو مسدود و اجازه شرکت در امتحانات را نخواهد داشت.

9-دانشجو موظف است در هنگام ثبت نام اولیه یک فقره چک بدون تاریخ به­ صورت امانت به مبلغی که در هنگام ثبت نام از طرف پردیس بین الملل اعلام میگردد ، در اختیار حسابداری پردیس  بابت مابقی شهریه قرار ­ دهد. حسابداری پردیس موظف می ­باشد در صورتی که دانشجو در موعد مقرر نسبت به تسویه حساب شهریه عمل ننماید نسبت به وصول مبلغ چک اقدام نماید. بدیهی است اگر مبلغ چک بیش از مابقی شهریه دانشجو باشد، دانشجو در کارنامه مالی بستانکار خواهد شد و برای ترم  بعد چک دیگری دریافت خواهد شد.

10-در صورتی که چک دانشجوبابت شهریه از بانک برگشت بخورد و شهریه وصول نشود، در کارنامه مالی وی بعنوان امتیاز منفی (چک برگشتی) ثبت و دانشجو باید تمام شهریه  ترم های بعد را در زمان انتخاب واحد به­ صورت نقدی پرداخت نماید و از تسهیلات پرداخت اقساطی شهریه تا آخر دوره محروم خواهد شد

 

11-هزینه های مربوط به رساله(در صورت تجربی بودن پروژه)در مقاطع کارشناسی ارشد ودکتری بر عهده دانشجو بوده و در تعرفه شهریه های متغیر پایان نامه لحاظ نشده است.(فقط برای دانشجویان ورودی 90تا 92)